top of page

Historische Tijdbalk Afspiegeling & LiFo

'Afspiegeling is tenminste eerlijk'

'Selectie op kenmerken is overal elders discriminatie'

Hoofddoel

Lifo en afspiegeling loslaten en komen tot een lokaal akoord tussen management en PVT of PV, al dan niet ondersteund door vakbonden, dan wel door CAO-afspraken.

 

Vier middelen voor dit hoofddoel:

 • 1/

Zicht krijgen op de historisch gezien door nood en opportunistische redenen ingegeven instelling, opschorting, of modificatie van Lifo en Afspiegeling.

 • 2/

Zicht krijgen op het feit dat LiFo en afspiegeling, die selectie-bij -reorganisatie uiteindelijk bepalen, 'slechts' onderdelen waren van een groot pakket aan zgn. "preventieve" ontslagregulering via UWV en voorgangers. Men raakte vooral aan dat hele pakket gehecht,  omdat (ook individueel) ontslag via UWV en voorgangers voordelen had: deze procedure was  laagdrempelig, kostenloos, en daarom toegankelijk met name voor werknemers in zwakke onderhandelpositie.

Daarom  overleefde het zogenaamde duale stelsel met daarbinnen LiFo en afspiegeling 80 jaar lang naast het zgn. repressieve stelsel bij de rechtbank. Lifo en afspiegeling overleefden dus meer door het pakket, het landelijk arrangement aan ontslagrecht waarin ze zaten, dan eigenstandig.

 • 3/

Door deze langlevendheid werden aan Lifo en afspiegeling vanaf de economische malaise in de jaren 80 nieuwe mérites toegedicht door OR, bonden, maar ook door het management. Het gaat om vermeende mérites die voor sommige selectie-bij-reorganisatievragen op gespannen voet staan met rendement, laat staan fairness en kansengelijkheid. Ook is het zo, dat het laten afvloeiien van personeel met afspiegeling, mits men zich aan de regels houdt, kinderspel is, vooral vergeleken met andere landen. Ironisch genoeg maakte het geroffel op het "afspiegeling is eerlijk"-trommeltje, van reduceren van een personeelsbestand vrij simpel. Het verwende daarmee hele cohorten aan managers, die zich moreel en psychologisch  konden verschansen achter achter de afspiegelregels, niet leerden om weerstand af te bouwen, of zich tot morele vraagstukken te verhouden.

 • 4/

Begrijpen waarom ik de vraag opwerp of sinds midden jaren 70 ontslagregulering er vooral toe dient "onbemiddelbare 50+ers" uit de WW-kaartenbak te houden? Is dat de opvatting van algemeen belang?

De vraag die men daarna moet stellen is: bescherm je deze mensen daarmee, dek je leeftijdsdicriminatie toe, of houd je het in stand, wie verdring je daarmee op de arbeidsmarkt, en dient deze positieve discriminatie van ouderen in ontslag nu wel of niet een maatschappelijk doel?

Beperking

Ontslagregulering bespreek ik alleen voor selectie-bij-reorganisatie, en niet in brede zin. Het gaat vooral om het inzichtelijk maken van de overleving door de steeds verwisselende gedaante van Lifo en Afspiegeling.

 •  

Ik bespreek dus niet het hele ontslagrecht, dat is te veel. Naar de smaak van sommigen zal er dan ook het een en ander ontbreken.

 •  

Lifo en Afspiegeling maakten deel uit van grotere arrangementen van ontslagregulering, en ik bespreek vooral waarom dit in stand bleef, en in mindere mate het complete arrangement om lifo en afspiegeling heen. Voor voornoemd waarom zijn historische  beleidsdocumenten (1939 - 2021), leeswijzers van mijn hand, en links beschikbaar.

 •  

Deze tijdbalk loopt parallel met Selpo Paper 3, paginanummers die voor toelichting verwijzen naar dit paper staan in de tijdbalk. Dit paper is hier vrij toegankelijk.

 •  

Deze tijdbalk en ►Paper-3 zijn openbaar toegankelijk, maar vormen  een onderdeel van de Webinars over selectie-bij-reorganisatie. De afronding en concrete toepassing op selectie-bij-reorganisatie gebeurt pas daar.

 •  

Ik bespreek een aantal afschafpogingen, maar heb niet de pretentie daarin compleet te zijn. Wellicht zijn er zelfs meer dan de 13 die ik tel. Men zou bijvoorbeeld de meest recente wetten WWZ (2015) en WAB (2020), en rapport van de commissie Borstlap (2020), ook als gemiste afschafpoging kunnen zien.

 •  

Om kort te gaan, en samenvattend: deze tijdbalk dient met name de doelen uit de kolom links van deze, en zou voor andere  doelen wel eens niet kunnen passen.

Check zelf vier

"►Hechting-Hypothesen"

In de linker, blauwe kolom bespreek ik halverwege vier Hechting-Hypothesen in deze kleur, en genummerd met een #. Ik reik materiaal aan om deze vier zelf  te checken. In ►Paper-3 is  §14, p.46 hier aan  gewijd.

 • No.1 komt uit lezing van documenten in deze tijdbalk.

 • No. 2, 3, en 4 komen uit mijn eigen praktijkervaring, maar vinden ook bij andere auteurs weerklank, zij het in andere woorden.

En dan de twee andere vragen (ook in ►Paper-5, in ►box 15 in de tijdbalk. Volgende vragen door-genummerd tov de 1e vraag hierboven):

 • Ontslag-regulering diende naar mijn analyse van 45-75 met name een werkgeversbelang op een krappe arbeidsmarkt, en werd vanaf 1980 tot werknemersbelang, gezien de grote deïndustrialisatie en opkomen van zgn. neo-liberaal model daarna. Het komt mij voor dat deze instandhouding uiteindelijk een "zoethoudertje"" was voor te lage lonen, te hoge lasten, en te weinig vaste contracten.

 • 2/   Werd het instandhouden van lifo+afspiegeling  de plaatsvervanger van de klassieke loon-twistappel tussen werkgevers en -nemers?

 • 3/  Is de grote verzwegen rationale van ontslag-regulering het uit de WW-kaartenbakken houden van onbemiddelbare 50+ers? Dat is dan namelijk een medaille met keerzijden, zie 4/, onderaan de linkerkolom.

Wat kan helpen bij de positiebepaling?

Een tijdsdocument ter beantwoording van bovenstaande vragen vormen de adviezen van de Stichting van de Arbeid hierover. ►Alle op internet staande adviezen van 1947 - 2021 die op Lifo en afspiegeling betrekking hebben zijn in de balk opgenomen.

​​.....Tenslotte staan buiten de tijdbalk, rechts daarvan, in langwerpige groene boxen nog wat opmerkingen over het klassieke karakter van vragen omtrent ontslagregulering.

​.....De lezer kan zien dat sommige vragen uit 1947 pas in 2015 een antwoord krijgen....

De tijdbalk is er voor drie selectievragen die ik opwerp:

De historische tweezijdige ontslag-regulering (tot 1999) was een ten diepste paternalistische zaak (zie box 5, in segment 6 hieronder) en de personeelsselectie werkte in de jaren 40-50-60 ook zo. De reguliere personeelsselectie ontwikkelde zich anders (of ook hier), weg van paternalisme.

 

1/  Zijn we in selectie-bij-reorganisatie ooit  van onnodig paternalisme afgekomen?

 

Moeten we m.a.w. in reorganisaties de reorganisatiekandidaat zelf, en niet zijn management  laten kiezen wat voor selectie die zelf willen, in plaats van het opdringen van verplichte arrangementen? Ik heb er 48 reorganisaties opzitten waarbij ik die keuze voorlegde, maar geen enkele "repressieve rechtszaak" achteraf. Het ging hier om situaties van zgn. driekwart-dwingend recht, dus waar vakbond bij CAO van verplichte arragementen kan afwijken. Maar uiteindelijk deed de OR het werk, en was de vakbond in geen velden of wegen te bekennen.

 

De facto stond dus de OR met de pootjes in de klei bij de daadwerkelijke invulling van de selectie. Bonden hielen zich afzijdig: als er geen afspiegeling te verdedigen is, meent men dan wellicht als vakbond klaar te zijn? Hieronder volgt dan ook een in praktijkervaringen geworteld pleidooi om Selectie-bij-Reorganisatie door middel van zogenaamd vijfachtste-dwingend recht te regelen: dat houdt in dat er een verplicht wettelijk arrangement is als "default optie", maar dat management en ondernemingsraad (OR), of personeelsvertegenwoordiging (PVT), dan wel personeelsvergadering (PV) - maar dus niet exclusief de vakbond vanwege CAO - in overeenstemming kunnen onderhandelen over selectie-ontwerp. In dat voorgestelde arrangement van driekwart-dwingendrecht zal het overigens in de praktijk vaak zo uitpakken dat de bonden met OR afstemmen, maar de bonden hebben in vijfachtste dwingend recht dus niet het alleenrecht om met het management te onderhandelen.

 

De OR nam dus, als puntje bij paaltje kwam en ondanks alles, in mijn praktijk de hoofdrol. En wat was dan met meest gekozen selectie-design? Kunnen laten zien, of "demonstreren", door middel van de selectiemanieren die daartoe beschikbaar zijn, wat je voor een nieuwe functie in huis hebt. In onderstaand betoog staat in dat licht één prinicpe centraal, de zogenaamde individuele herleidbaarheid, dat leidraad was bij het maken van de in de ogen van sommigen enorme sprong van afspiegeling naar demonstratie-selectie. Ironisch genoeg sluit bewijsselectie juist aan bij twee kernnoties van juristen, die van de onschuldspresumptie en die van kennelijk onredelijk ontslag. Maar de juridische werkers zelf lijken die  zelf een beetje uit het oog verloren te zijn bij het inrichten van SbR ...

 

Er zijn selectietechnisch dus hele goede en zelfs meer faire alternatieven dan LiFo en afspiegeling, die ook nog eens de individuele herleibaarheid hebben die in Lifo zit. Fairder, omdat ze generatieneutraal zijn, en daarnaast kansengelijkheid en vooral demonstratiemogelijkheid geven. Laatste maakt dat de kandidaat subject, of onderwerp, is in de selectieprocedure, en niet object, lijdend voorwerp. Verrassend genoeg voor velen, is dit zelf aan het stuur zitten in een reorganisatie, een aspect dat het desgevraagd dragelijker maakt, en dit in weerwil van het voetstoots aangenomen inzicht dat ontslag op grond van anciënniteit of leeftijd voor  betrokkene zelf en in de perceptie op de arbeidsmarkt lijkt op toeval en niet op 'eigen schuld dikke bult'.

 

Waarom ondanks LiFo en afspiegeling historisch gezien als ideaal gingen gelden ten koste van reguliere selectie-alternatieven, is de kern van onderstaande collage. Het gaat om selectie op kenmerken versus selectie op eigenschappen. Ik formuleer voor de bewierroking van LiFo vier ►"Historische Hechtings Hypothesen", waarvan sommige ook door andere auteurs beschreven werden, zij het in andere bewoordingen. Naast onderhavige vraag heb ik nòg twee andere vragen voor de toekomst, met een totaal van drie dus.

 

LiFo komt uit een tijd dat de personeelsselectie niet bestond. En laatste heeft toenadering ook naderhand nauwelijks gezocht. Begrijpelijkerwijs werd het toch wat speciale terrein van de selectie-bij-reorganisatie door juristen gekaapt. Dit terrein was in de Nederlandse verhoudingen namelijk erg complex vanwege een zgn. duaal ontslagstelsel met tweezijdige ontslagverboden, voor zowel werkgever als werknemer dus. Een mijnenveld, dat niet-juristen niet graag betraden. Dat stelsel is na 2015 wat eenvoudiger. En dat biedt voor de selectiepsychologie een gelegenheid een brug slaan tussen haar métier en dat van de arbeidsrechtadvocaten.

 

Ik stel na deze tijdbalk en een aantal conclusies daaruit, in ►Paper-5 voor de zgn. "preventieve ontslagtoets" (zie onder) bij het UWV te laten bestaan, in lijn met sommige van de laatste rapporten en ideeën (boxen 13, 14, en 15 hieronder). Maar ik stel verder voor, die toets te baseren op de eerlijkheid van een met OR of PVT (personeelsvertegenwoordiging) lokaal onderhandeld akkoord met vrij ingerichte selectie, en niet op LiFo, afspiegeling, en uitwisselbaarheid van functies. Let wel, dat is dan dus "vijfachtste-dwingend recht, en niet driekwart dwingend recht". Met andere woorden: ik stel voor van de dwingende ontslagvolgorde-arrangementen af te stappen, als met PV (Personeelsvergadering) of PVT (Personeelsvertegenwoordiging) een accoord is bereikt over de inrichting van SbR. Dat toetsen kan ook niet-technische begrippen, die iedereen snapt. In een notendop staat deze gedachtengang in ►Paper-5 , vervat in een aantal designregels die tevens een aanzet tot het toetsingskader zouden kunnen zijn.

Wie in mijn ogen onnodig sterk aan iets gehecht is, moet eerst eens weten hoe dat komt. En welke veren je wel en niet laat als je van historische gebruiken afstapt. Pas daarna komen alternatieven in het vizier. Bij dit alles helpt onderstaande tijdbalk, die lijkt op een dadaïstische collage, omdat die net zo complex als ons ontslagstelsel.

 

De twee andere vragen volgen gelijk hieronder, in de rechter kolom, of in ►box 15 (segment 17) in de tijdbalk. Een  wat gedetailleerdere bespreking van de drie vragen is zoals gezegd ook als inleiding vervat in ►Paper-5.

Selpo voert zelf geen selectie uit.

Tijdbalk Tijdbalk

Historische Tijdbalk LiFo & Afspiegeling in 17 Segmenten

Helaas schaalt deze tijdbalk niet goed op alle tablets, maar wel op desktop. Dank voor je begrip.
0.

Vehikel
------------------------

''Preventief ontslag stelsel''
(UWV)
= buiten rechtbank om
 

is vehikel voor

Principe, daarna harde rechtsregel
--------------------------------

Ontslagverbod werkgever met later daarin "harde" LiFo/Afspiegeling:
* in 1999 o.g.v. ►"Ontslagbesluit", en
* vanaf 2015 o.g.v. ►"Ontslagregeling".

​13 Afschafpogingenzijn in de mosgroene boxen
naast de blauwe kolom weer-
gegeven. (Geen pretentie
van volledigheid).

Pagina-nummers verwijzen naar Paper-3. Lees daar waarop een poging gericht
was
(steeds anders).
Afschafpogingen waren vaak gericht op de zgn. "dualiteit van het ontslagstelsel" (UWV naast rechtbank), die het (te) complex maakte. LiFo &Afspiegeling maakten deel uit van het UWV-deel (het zgn. preventieve stelsel) van de constellatie, en waren zo slechts onderdeel van iets groters. Lees daarom wat de focus van afschafpogingen was: het geheel, of slechts Lifo&Afspiegeling. Pas vanaf 2003 worden pogingen afzonderlijk onder de loep genomen (v/a poging No. 10, Segment 12).

►Aanzienlijke invloed

op wet door ►nazi-bezetter.

(Naber*, 1981, p. 26)

V/a 

11 sep44:

bevrijding

Zuid-

Nederland

Later: Mensen voor oorlogsvoering en -industrie op gewenste plek houden

17jul44

BBA 1944

NL-Regering

Londen

29dec44

wijziging

BBA 1944

NL-Regering

Londen

Box1 - § 1. Pag. 13
27 mei 1940
Run op 'arbeids-beurzen' bevreesd

Geest

v/d wet

(Scholten,  2005)

Noodwet GeneraalWinkelman   (NL)  

Box2 - § 2. Pag. 19

'Nood'-wet: BBA - 1945

heel NL (blijft tot 2015!)

5 oktober 1945
Weer run op 'arbeids-beurzen' bevreesd

'Dolle vrijdag''
20feb53 in de
Tweede Kamer:

stemming  over
afschaffing
gemist!

BBA

Nederland industrieland:
veel onge-
schoold
werk
Box4
'Vergroeiden' en ouderen vinden
na ontslag geen emplooi elders
Niemand houdt van nazi-geinspireerde noodwetten. Die moesten weg. De preventieve ontlagtoets echter, zou tot aan herziening BW ('53) als huidige "ontslagbescherming dienen", vooral om een gebaar naar de arbeiders te maken, en daarmee de "roep van de roden" (de communisten) in te dammen.

 

samen-

 

......vatting

Box9 - § 7. Pag. 33
Ouderenrichtlijn
 
Te veel dure ouderen
blijven hang na ontslag-
golven en wmco
1982-1994
Box10 - § 9. Pag. 37
1 maart 2006
Afspiegeling en Lifo gaan van 'of-of' naar 'en-en'
Box11 - § 10. Pag. 39

Ministeriële

►regeling

Afspiegelversoepe-lingen na
kredietcrisis
1 augustus 2009
Ontslagverboden voor werk-nemers waren cultureel, maar ook wettelijk niet verenigbaar met vrijheid van werken en contract. Onder druk eindelijk weg. De ontslagverboden voor werkgevers worden door on-derstaande commissie onder
de loupe genomen.
Afschaffen! Redenen:
1/ Duaal stelsel complex
2/ Buitenbeen in Europa
3/ Civielrecht hoort niet in
overheidsbestuur (uwv is geen rechtbank)
4/ BBA is noodwet
5/ Arbeidsmarktregulatie van
ontslagtoets is veel beperkter dan beweerd
6/ Algemeen belang niet mee
gediend.
Stichting vd Arbeid zegt nee.
Regering gaat daar in mee.
 
Blijft als argument: geen ouderen in de WW-kaartenbak, een verzwegen argument, GK
Nog maar net afgeschoten, komt er alweer een nieuwe motie, van CDA, PvdA, VVD en D66 "tot heroverwegen LiFo" (vage formulering), ter verhoging van diversiteit in organisaties... (lijkt mij slecht middel daartoe, GK)
Gaat op lange baan, in 2007 afgeschoten door Min Donner omdat de Stichting van de Arbeid 4 jaar later nog verdeelder bleek...
Deze commissie meende dat als de arbeidsmarkt maar "gedynamiseerd wordt" , dat dan het preventieve ontslag niet eens meer aangesproken wordt, en besteedt er daarom geen aandacht meer aan. Het stelsel blijft daarmee zo het is.
De RCO, het wergeversdeel van de StvdA, ziet de gang naar een enkelvoudig, repressief stelsel wel zitten, maar de werknemersbonen helemaal niet. Zie ook ter onderstreping de lengte van de bijdragen van beide groepen, veelzeggend.
 De vier
Hechting-
Hypothesen
2.
Box12
Box13 - § 11. Pag. 40

Wet Werk en Zekerheid

Link naar proefschrift uit 2014 dat effecten van wet voorspelt

1 juli 2015
Omgekeerde afspiegeling bij 'passende functie'
Box14 - § 12. Pag. 42
1 januari 2020

Wet Arbeidsmarkt in Balans

Voor reorganisaties: alles als op 01jul15
Box 15 - § 13. Pag. 43
De toekomst?

1/ ► Rapport commissie Borstlap

Preventieve toets UWV +

LiFo & Afspiegeling

Reflectie daarop (juridsch)

2/ ► Rapport

Wetboek van Werk

Verenig. Arbeidsr. Advoaten

Alleen repressieve ontslagtoets, maar ingekaderd in hele andere sociale zekerheid.

3/  Selpo's

►Zes Design-Regels voor

Selectie-bij-Reorganisatie

en

Drie selectie-morele vragen

voor de toekomst

1/ Moeten medewerkers niet zelf kunnen kiezen over de manier van ontslagvolgorde?

2/ Appreciatie van positieve disciminatie van ouderen in ontslag: goed of slecht?

3/ Toepassing van rechtsprincipes van  individuele herleidbaarheid, zoals kennelijk onredelijk ontslag en de onschuldspresumptie, op selectie voor het verbreken van een overeenkomst.

 

 

Selection Policy Design
Serieuze
Afschafpoging No. 1  P. 21
29 juli 1947
► Klik op voor vergroting.

Ontslagverbod werknemer

bevrijde gebieden

= Bekrachtiging voor heel NL van tweezijdig ontslag-verbod, maar nu met wetten door Nederlandse regering in NL, en niet door nazi's

Serieuze maar bizar lopende
Afschafpoging No. 2 P. 23
1953

Ook: Handelingen II 52/53,

40ste vergadering,

p. 2356-2363 (geen link)

► Klik op voor telegram en communiqué ontslagverbod werkgevers

Ontslagverbod werknemer

door bezetter

01mar43, ogv andere regeling

Ontslagverbod werkgever

door bezetter

27mei40, ogv deze regeling

Uit overmoed niet benutte
Afschafpoging No. 12  P. 38
2008
1.

01jul 2015

Einde Duaal  Stelsel na 62 jaar

Hoger Beroep en

Cassatie nu mogelijk,

daarvoor niet

◄Rechtbank:

...Alle ontslag

...behalve ...bedrijsecon.

UWV: ►

►preventieve ontslagtoets om

bedrijsecon. red.

Onstlag-besluit in werking: harde LiFo

Ontslagverbod werkgever

bevrijde gebieden

Voorloper

Ontslagverbod bevrijd

Zuid-Nederland

Lees dit document zelf, en zie
hoe dubbelhartig het is. Niemand houdt van een nazi-noodwet, maar dat het dubbelzijdige ontslagverbod de werkgevers op de zeer krappe arbeidsmarkt goed uitkwam, lees je tussen de regels. (Let wel: oliecrisis zou drie jaar later komen). Speculatie #1:
voortbestaan noodwet kwam werkgevers stiekem heel goed uit. Check in bijlage/leeswijzr.
Box5

p. 24

 D.M.:  personeelsbinding
§ 4. Pag. 25

►Wet Melding

Collectief Ontslag

24 maart 1976
Te veel ouderen stromen  WW in na oliecrisis
Box6
6.
Meest dubbelhartige
Afschafpoging No. 3  P. 24
17 juli 1970

Advies SER

► Leeswijzer No.1 (volgt)

SER advies 1970

Ook p.24 in Paper 3

Noodwet vestigt zich: Hechting-Hypothesen
6.
7.
7.
8.
Box7 - § 5. Pag. 27
1982-1990
Industriële
Kladderadatsch
Afspiegeling redt ruziënde
sociale partners in massaal ontslag:
Hechting aan simplistische
turf- en vinkselectie.
#2.

p. 27

Na de olie-crisis kent Neder-
land een ongekende ontslag-
golf. Wat nu het neo-liberaal model heet, komt op, 
en jaagt bonden in de gordij-
nen. In een dergelijk gespan-
nen sfeer, is over complexe
selectie niet te spreken.

Speculatie #2: nu aan werk-nemers zijde vestigt afspie-geling zich: de simpele turf-
en vink selectie is de minst
slechte keuze, maar raakt in steen gebeiteld, en ver-
vreemd van zijn oorspron-
kelijke doel.
1983
Ingetrokken uit angst, van
wege maatsch. klimaat:
Afschafpoging No. 4  P. 28

Commis. van der Grinten

Kamerstukken II 1982/83, 17 931, nr. 5, p. 4 (geen link)

Massale ontslaggolven en
loonmatiging, wat kan inspraak
nog doen?? Koste wat kost
strijden voor afspiegeling wordt
een PR-strategie, een strijdtrofee. Daartoe dicht men de wet gemakshalve individueel voordeel toe, terwijl dat de functie nooit was, en slechts deels is.

Speculatie #3: als verlegen-heidsargument dicht men de noodwet nu individueel selectie-voordeel toe. Zie verder box 8 hieronder en par 6 paper.

 

p. 26

1992
Afschafpoging No. 5  P. 32
Motie Kosto (pvda) &
De Vries
voor EERSTE KEER OP DUAAL STELSEL GERICHT

Notitie Toetsing van Ontslag wetsvoorstel 21479

Afschafpoging No. 6  P. 32,
voordat de wet naar RvS kon
trok PvdA-premier Kok die in: bewijs van
◄◄gebeiteldheid?

► SER-Advies 1994:
hevig verdeeld
1994
 D.M.:  administratief simplisme schept controleerbaarh
 D.M.:  strijd-trofee vakbonden
8.
9.
Box8 - § 6. Pag. 29
#3.

p. 29

1990 ►2020
Schijn werd zijn 
 
Gemakkelijke simuleerbaarheid afspiegeling met software:
Verslaafd aan
selectie-uitslag vooraf
#4.

p. 30

Speculatie #4: reorganisatie-partijen controleren elkaar

met afspiegel-simulaties vooraf. Daar kan niets tegen op: de noodwet zit gebeiteld....

D.M.:  morele meerwaarde
D.M.: voorspelbaarheid uitslag
Noodwet  zit gebeiteld
tegen achtergrond
van hernieuwde spanning
Werkgevers-Werknemers
Vanwege verdeelde sociale
partners ingetrokken
Afschafpoging No. 11  P. 38
2007

Adviesaaanvraag Minister Donner

Stichting van de Arbeid 2007

In en net na oorlog mordicus tegen preventief ontslag via UWV, maar nu ten diepste verdeeld

 

►Leeswijzer No. 3 (volgt)

StvdA-advies

Ogenschijnlijk onbenutte
Afschafpoging No. 7  P. 32
1999

Wet Flexibiliteit en Zekerheid

Wel einde 'ontslagverbod'
werknemers, na 59 jaar!
2003
Afschafpoging No. 8  P. 29:
commissie unaniem voor alleen repressief stelsel.
2000
Afschafpoging No. 9  P. 35:
StvdA schiet rapport Cie.
Duaal Ontslagrecht af
2003
2011

►Tijdlijn wetsvrst 33075

Kamerstukken II 2011/12,

33 075, nr. 1-2. LET WEL:

motie pas 2018 afgedaan, maar LiFo fier overeind.

Memorie van Toelichting

Commissie Duaal

Ontslagrecht

► Leeswijzer No. 2 (volgt)

Commissie Duaal Ontslagr.

Afschafpoging No. 13  P. 39
ging uiteindelijk op in WWZ
Box3
Ontstaan Duaal Stelsel
Invoering ontslagbescherming:
" kennelijk onredelijk
ontslag ". BBA eigenlijk overbodig....
17dec53

+

 Tweezijdig

ontslagverbod

Ontstaan Duaal  Stelsel

◄ UWV (& voorg.)

  'Preventief'

...Ontslag

Rechtbank►

'Repressief'

Ontslag

De ontslagbescherming voor werknemers die we nu kennen
is in 1953 ingevoerd. Je moet
een "reden" aanvoeren om
iemand te ontslaan, anders
is het ontslag "kennelijk on-
redelijk". Die term kent ieder-
een. De noodwet is dus over-bodig, maar door boven-staande stommiteit gebleven., en ging voortaan een eigen leven leiden.
 D.M.:  gratis toegang 'preventief'
4.
Oproep door kamerleden t.
Afschafpoging No. 10  p.35
CDA-PvdA-VVD-D66
voor EERSTE KEER
OP LiFO gericht
#3.
1945-1947

Stichting van de Arbeid

◄◄Zie hiernaast

Lees:

p22

-"verhoudingsgetallen-regeling" als voorloper afspiegeling. Deze zou er moeten komen! En die kwam er.

p23

-onze "omgekeerde afspiegeling" bij wederindienstneming als conjunctuur beter gaat. Genoemd: "..de laatst ontslagen arbeider ... het eerst [terug, gk] in dienst te nemen"

p23

-Over "conjunctureel ontslag": "..deze materie kan niet in het Burgerlijk Wetboek geregeld worden, en de oplossing moet hier in de bedrijfstakgewijze regelingen gezocht worden". Elk bedrijfstak had vroeger zijn eigen UWV (=was bedrijfsvereniging). En waar is het sinds de WWZ, dat "conjunctureel ontslag", precies: daar.

68 jaar later, in de WWZ, dezelfde argumenten...

Vergelijking v tijdsbeeld:
is er zoveel veranderd?
1957

Stichting van de Arbeid

(Document niet in blauwe balk!)

Lees: p20 voor argumenten die in 2015 pas met de WWZ zijn geregeld: 1/ bba weg, 2/beroep en cassatie, 3/ civiele zaken horen in rechtbank.

56 jaar later, zelfde argu-menten...

◄◄Zie verder, in lijn met SER- advies 1970, op p20 ev, de gehechtheid aan de -in de ogen van nu- paternalistische rol van uwv-voorlopers: "bedenk-tijd geven, tot nadenken stemmen, en dit: met name bij ontslag werknemers.

Overigens was de personeelsselectie in die jaren op dezelfde, in onze ogen van nu, paternalistische manier ingericht. Met "de fenomenologie", of de ►Utrechse school met ►Frederik Buytendijk als vaandeldrager. Zienerige heren, in witte doktersjassen, die dwars door sollicitanten heenkeken, en niet keken of ze geschikt waren, maar of ze naar oordeel van de "Verstehende" vakman deze baan nou wel zouden moeten willen. Leidend tot een vrijwillige zelf-afwijzing?

Is er iets veranderd? In de selectie wel, onder aanvoering van ►Adriaan de Groot (UvA). Maar wat doen al die coaches nu??

Een calvinistisch land kan blijkbaar niet zonder dit paternalisme. Wat ik betoog is dus, dat tot aan de oliecrisis het dubbele ontslagverbod, met name het voordeel daarvoor voor werkgevers op een krappe arbeidsmarkt, de -an sich vermaledijde- noodwet in de benen hield, met alles drum und dran.

Na de oliecrisis gingen andere argumenten gelden, van werknemerszijde deze keer. En die waren nog hardnekkiger, maar anderzijds ook begrijpelijk. Maar niet altijd fair, laat staan renderend.

Willekeur bij reorganisaties kan ook met daartoe speciaal ingerichte personeelsselectie tegengegaan worden.

Vergelijking v tijdsbeeld:
is er zoveel veranderd?
#1.
?
?
Tijdbalk Box 15
►Kamerstukken II 1947/48,
881, nr. 3, p. 1 en 5
Oprichting StvdA 1945
Lees de hosannastemming...
► Stichting vd Arbeid 1947
Nu nog unaniem!
p.23: gedachten bedrijfs-
...........economisch ontslag
p.28: geen rol 'uwv' meer
Tijdbalk Bol 5
Voorkant Paper 5 5.4.1.JPG
► Klik voor PDF
► Klik voor PDF
► Klik voor PDF
1.
2.
3.
3.
4.
5.
5.
9.
10.
10.
11.
11.
12.
12.
13.
13.
14.
14.
15.
15.
16.
16.
17.
17.
Dominante meerwaarde (D.M.):  oorlogsvoering
 D.M.:  ontlasten " UWV "
 D.M.:  afwenden van " rood gevaar"
D.M.: vervreemd van oorspronkelijke bedoeling
D.M.: (Relatief) Ouderen uit WW weren
0.