top of page

Regie van Interview-panels

Als zelf routine opbouwen

niet loont

Vuistregel:

minimaal 30 kandidaten na training

Tijdens ►onze interviewtraining voer je meerdere interviews. Ingewerkte acteurs nemen de rol van sollicitant op zich. Je voert interviews in het kader van ► de virtuh-casus: een arrogante internetbank, waar de centrale bank zojuist stevig heeft ingegrepen, en waar na reorganisatie net zo stevig geselecteerd moet worden.

Na de interviewtraining kun je desgewenst  met iemand van ons nog een tijdje in in de praktijk gaan interviewen. Wij nemen dan de rol van co-interviewer op ons, en geven tevens coaching on the job.

Standaard adviseren wij om met twee mensen te interviewen, de kwaliteit van de voorspelling, maar ook van de acceptatie van je oordeel, gaat er enorm van omhoog.

 

Effectieve interviewstructuur voor nieuw-komers vaak teleurstellend

De interviewstructuur die wij voorstaan is wetenschappelijk gefundeerd. Kort geformuleerd komt wat de wetenschap zegt over interviews op het volgende neer: hoe meer structuur, hoe beter.

Daarnaast is deze interviewstructuur geworteld in ons selectie-ambitiedilemma. Rode draad daarin is, dat je bij het formuleren van selectiebeleid in gedachten moet beginnen bij de arbeidsproef, en die altijd als nastrevenswaardig ideaal voor ogen houdt. Ook bij andere selectiemanieren dus. Met een arbeidsproef beoordeel je "demonstreerbaar talent".

Nu zal het niet altijd lukken om laatste complexe en dure instrument in te zetten, maar als je dan "in selectie-ambitie naar beneden gaat", naar het interview in dit geval: voer dat dan alsof het een arbeidsproef zou zijn.

Dat betekent dan: van een demonstreerbaar  talent daal je een niveau naar beneden in ►het selectie-ambitiedilemma, naar wat wij noemen "communiceerbare routine".

De ogenschijnlijke oppervlakkigheid stelt bij nadere beschouwing niet teleur

Laten we het tegendeel van wat we voorstaan eerst eens aanhalen: de overtuiging dat je de persoonlijkheid van een sollicitant tijdens een interview zou moeten blootleggen zit diep. Het bereiken van het "ware ik" van de sollicitant, door de blik te richten op het spreekwoordelijke verborgen deel van de ijsberg, bergt een overtuiging van grondigheid in zich. Voorspellingstechnisch kom je hier echter niet ver mee, om simpele redenen: niemand wordt op LinkedIn aangeworven vanwege zijn ware ik, of persoonlijkheid alleen. Je kan er geen geld mee verdienen, maar laatsten bepalen we de stijl waarmee je iets doet wat anderen ook kunnen.

Je daarentegen aan de structuur van de communiceerbare routine houden is voor veel mensen daarom ongeloofwaardig. Voor degenen die uit fascinatie graag een afdaling in de ziel van de sollicitant zouden willen maken, is het zelfs een teleurstelling.

Interviewroutine is dus: het zo vaak gedaan hebben, dat je ervan overtuigd bent geraakt dat je pas vanaf 3/4 van het gesprek weet of iemand geschikt is. En voorbij dat punt kom je alleen maar door onverstoord het hele interview af te werken. Doe dat vooral ook bij kandidaten met achtergestelde kenmerken.

 

Laten we realistisch zijn: ook de interviewer moet routine opbouwen

Interviewen is leuk, als je er tenminste van houdt om veel verschillende mensen voor je te krijgen, en via hun verhaal een kijkje te nemen in allerlei branches van de arbeidsmarkt waar je anders nooit zou komen. Als je die affiniteit en nieuwsgierigheid niet hebt, dan wordt het interviewen een hangen-en-wurgen-zaak.

Ook wanneer je het interviewen  als een niet zo welkom corvee op je bordje gesmeten krijgt, en wanneer je dan ook nog eens -tegen heug en meug- routine moet opbouwen door je aan de structuur te houden, is dat voor sommige mensen ronduit te veel gevraagd.

Tot 30 sollicitanten: uitbesteden of zelf doen na training even duur

Wie tot 30 sollicitanten moet interviewen kan het qua kosten net zo goed uitbesteden. Boven die aantallen bouw je zelf genoeg routine op om het  voortaan zelf te kunnen (al dan niet door ons met coaching-on-the-job bijgestaan). Ook gebrek aan affiniteit of menskracht  kunnen natuurlijk een reden zijn om (structureel) uit te besteden.

Wij voeren het interview, de organisatie van de opdrachtgever beoordeelt

Waarom altijd twee beoordelaars? Omdat één van hen de nogal complexe gespreksstructuur in de gaten houdt, en de ander de hoofdbeoordelaar / notitiemaker is. De interviewer beoordeelt ook als hij de functie in het geding voldoende goed kent.

Huur je ons in: dan twee beoordelaars naast de interviewvoerder, en laatste beoordeelt dan niet mee. Zo heb je bijvoorbeeld in Selectie-bij-Reorganisatie een neutrale procesbewaker die zorgt voor een onberispelijke, vergelijkbare uitvoering, en meervoudige beoordelaars die de lokale situatie goed kennen, en van daaruit goed kunnen beoordelen wat de kandidaat als routine communiceert. Dit is een in ►proefschrift-onderzoek beproefde methode gebleken,  zelfs in reorganisaties.

Waarom denkt iedereen

dat hij wel kan interviewen?

Interviewers krijgen alleen indirecte indicaties over slechte interviews

In de kolom hiernaast, in de derde alinea onder "ogenschijnlijke oppervlakkigheid" staat beschreven dat er bepaalde, breed gedeelde grondigheidsovertuigingen bestaan over het interview. Deze overtuigingen zijn echter niet gerelateerd aan het verhogen van de voorspellende waarde van het interview.

Anders gezegd: veel slecht gevoerde interviews dragen selectietechnisch nauwelijks iets bij, maar dat merkt men niet. Daarom geldt:  men had ze uit bedrijfseconomisch oogpunt niet hoeven voeren. Maar er zijn natuurlijk ook andere redenen om te interviewen.

 

Welke factoren dekken slechte interviewvoering toe?

Er zijn drie factoren die toedekken dat je een slechte interviewvoering hebt. Deze factoren compenseren als het ware voor achterblijvende kwaliteit van die interviewvoering:

1/ onnodige afwijzingen

Onnodige strengheid beschermt de slechte interviewer raar genoeg extra (vergeleken met onderstaande punten) tegen zichzelf. Laatste legt namelijk ongemerkt de lat zo hoog, dat de kans op een onterecht aangenomen kandidaat steeds kleiner wordt: dit sterkt hem in zijn hoogmoed.

Vooral op krappe markten heeft deze medaille een lelijke keerzijde: je moet ondanks de schaarste naar nog meer kandidaten op zoek die je vervolgens onterecht kan afwijzen .... Wat de interviewer wederom sterkt in zijn onnodige strengheid. Dit is een zichzelf versterkend systeem dat pas ophoudt als lege vacatures zwaarder wegen dan de vicieuze cirkel.

Een slechte interviewer krijgt echter geen indicaties dat  hij ten onrechte afwijst (zekerheid heb je hier anderzijds natuurlijk nooit). Bij goede interviewvoering heb je daarentegen wel een aantal indicaties die jij en je mede-interviewer tijdens het gesprek al krijgen.

2/ i-RoR

Informele Restriction of Range, i-RoR, daar gaat het hier om. Er wordt mee bedoeld dat in veel selectie-situaties het kandidatenaanbod zich van te voren, langs informele weg al heel erg heeft uitgedund. Dat wil zeggen: zonder toedoen van de organiserende organisatie. Vaak presenteren zich daardoor louter geschikten, en daar heeft het interview een andere functie dan de schifting tussen ongeschikten en geschikten (bijvoorbeeld employer branding, wederzijds bepalen van bedrijfsculturele fit, etc.). In selecterende zin voegt een interview dan ook niet toe: het kan dan dus ook zo slecht als maar denkbaar gevoerd worden,  want het maakt de heilzame voorselectie-effecten van de i-RoR toch niet ongedaan. iRoR kan ook de verkeerde kant uitwerken, bijvoorbeeld als achtergestelde kenmerken zich in de sollicitaties niet aandienen, omdat het imago bestaat dat ze daar bij voorbaat zullen worden afgewezen.

 

3/ f-RoR

Afgezien van informele voorselectie wordt er steeds vaker formele voorselectie uitgevoerd. In steeds meer vakken en beroepen werkt men namelijk met competentie-portfolio's en certificering. Soms is dat zelfs heel robuust en vergaand. In veel van die gevallen kun je jezelf afvragen wat een interview daar nog aan toe kan voegen. Of, anders gezegd, wat een slecht interview daar aan af gaat doen.  

Gaat het niet om het vaststellen van "lokale fit" en "lokale rangorde" binnen een groep reeds gecertificeerden,  dan heeft het interview dus een andere dan selecterende functie.  Stuntelende interviewers zullen hier echter nooit weten hoe slecht ze in selecterende zin waren.

Geen i-RoR, of f-RoR:

aan de bak!

Het is lastig om exact te bepalen of er in jouw geval wel of geen sprake van i-RoR is, en in welke mate. Er zijn wel een aantal indicaties: als je een hele populaire werkgever bent, dan is de i-RoR waarschijnlijk kleiner. Voor de meeste situaties geldt echter, dat de informele voorselectie groter is dan veel mensen waar willen hebben.

Als je anderzijds in een sector werkt / voor een functie interviewt, waarin geen sprake is van gestandaardiseerde, van te voren gecertificeerde vakcompetenties, dan ben je sowieso zelf aan zet met een goed interview.

Krappe markten, lastig interview

Wij hebben een ►speciale interviewaanpak gemaakt, waarin selectie- en ontwikkel-diagnostiek in één aanpak verenigd zijn. Hier word je met de neus op de feiten gedrukt als je slecht interviewt. Met dezelfde grondigheid moet je eigenlijk altijd interviewen.

Ons advies is dan ook, om te leren interviewen in deze aanpak voor krappe markten, omdat je dan voor eens en altijd afleert onnodig af te wijzen, en tevens voor eens en altijd van de noodzaak van interviewstructuur bent overtuigd.

Naar keuze voeg je aan de selecterende hoofdfunctie nog een nevenfunctie toe, zoals de wervende.

 

 

bottom of page