top of page

Module Z

Finale onderhandeling met alle stakeholders

V: Hoe krijg ik iedereen in één schip voor een zo hoog mogelijke selectie-ambitie, gezien de omstandigheden en de voorliggende selectievraag?

A: Bij reorganisaties

Daar is geld meestal niet de grootste hindernis, maar misconcepties en ideologische vooringenomenheden.

A: Bij intree-selectie

Daar onderschat men vaak de randvoorwaarden waaraan je moet voldoen om goed met tests te werken (de dragelijkheid van de zogenaamde COL-effecten). Bovendien is men vaak niet bang genoeg voor onnodige afwijzingen, ondanks krappe markten.

A: Bij personeelskrapte

Daar onderschat men vaak dat het interview noodzakelijkerwijs een element van ontwikkeldiagnostiek moet bevatten, en dat dat veel lastiger uit te voeren is dan selectie zelf.

Werkwijze

♦1 Het kernteam maakt een selectieplan, samen met SELPO. Alle betrokken stake-holders kunnen daarvan kennis nemen. De overwegingen die aan het plan ten grondslag liggen worden in de modules weergegeven. Iedereen krijgt een kijk- en leesadvies voor een minimum aantal, relevante modules.

♦2 Vervolgens wordt in 1-op-1 gesprekken met iedereen nagegaan waar bezwaren, misconcepties, en ideologische vooringenomen zitten. Onderstaande checklist (geen typografisch wereldwonder) bevat de meest voorkomende hobbels. De checklist geeft met de gekleurde pijlen naar beneden aan, op "welk selectie-ambitieniveau men hangen blijft" als de desbetreffende hobbels niet genomen worden.

♦3 Afhankelijk van welke hindernissen men weet weg te nemen, kan men uitkomen bij vier uitkomsten, die hieronder in een blauw vak zijn weergegeven, gemarkeerd met een roze bolletje in de rechter marge. SELPO probeert altijd zo hoog mogelijk uit te komen, bij Uitkomst-4. Dat is bij elke opdracht de deal. Hindernissen die er nog zijn, van welke aard dan ook (te weinig inzicht, vooringenomenheid, of praktische bezwaren), proberen we weg te nemen om zo hoog mogelijk uit te komen.

♦4 In onderstaande checklist zie je weer de vier opgaande stappen van het selectie-ambitie dilemma.

1/ Kenmerken of eigenschappen

2/ Zero-contact of wel-contact

3/ Kansen of bewijzen

4/ Lage of hoge waarachtigheid

LET WEL: onderstaande checklist zal waarschijnlijk niet begrijpelijk zijn zonder dat je de modules gevolgd hebt.

Vragen voor selectiedesign

♦ Welke hindernissen voor een zo hoog mogelijke selectie-ambitie zijn er?

♦ En hoe leg je die het beste bloot?

en

♦ Hoe neem je die hindernissen dan vervolgens weg?

Essentie

?

► Klik op afbeelding voor aan uw scherm aangepast vergroot formaat
bottom of page